Građanska participacijaOpširnije

o projektu


Građanska participacija, u različitim teorijama o tranzicionim sistemima, proučava se kao jedan od ključnih indikatora tranzicionih procesa. Visok nivo participacije građana u procesu donošenja odluka jedan je od pokazatelja demokratkse konsolidacije društava u tranziciji.

Sa izuzetkom konvencionalne participacije, odnosno glasanja na izborima, ne možemo sa sigurnošću reći koliko ljudi uzima učešća u većini drugih oblika društvene participacije. Zato su istraživanja javnog mnjenja, u ovom trenutku najbolji pokazatelj stanja stvari i u toj oblasti.

Građanska Alijansa je u saradnji sa De Facto Consultancy sprovela istraživanje dizajnirano s namjerom da se ispita na koji način i u kojoj mjeri građani Crne Gore učestvuju u donošenju odluka na raznim nivoima političkog sistema.

Istraživanje je sprovedeno u okviru realizacije projekta “Unapređenje građanskog aktivizma i održive građanske participacije u Crnoj Gori“ uz podršku Čarls Sjtuart Mot fondacije.metodologija istraživanja


Istraživanje je realizovano u dva talasa, 2015. i 2017. godine, vodeći se originalno dizajniranim upitnikom za potrebe ove tematike istraživanja, koji je sadržao 39 pitanja o participaciji, političkoj kulturi (dio preuzet iz velikog međunarodnog projekta European Value Study – EVS), vidovima konvencionalne i nekonvencionalne političke participacije, korišćenju i različitim vidovima korišćenja interneta, i tako-zvanoj online participaciji, to jest vidovima korišćenja interneta u svrhe društveno-političkog angažmana.

U prvom talasu istraživanja, realizovanom u periodu od 20. decembra 2014. godine do 15. januara 2015. godine, na upitnik je odgovaralo 814 ispitanika. U drugom talasu istraživanja, kada je prikupljanje podataka vršeno od 31. maja do 29. juna 2017. godine, prikupljeni su odgovori 851 ispitanika. U oba slučaja uzorak je dizajniran multi-stage random procedurom i reprezentativno oslikava stavove cijele populacije Crne Gore. Struktura uzorka garantuje određenu statističku grešku mjerenja, koja je u prvom talasu 2015. godine iznosila +/- 3.43%, a u drugom talasu +/- 3.36% sa intervalom povjerenja od 95% za 50% distribucije. Za obje baze je poslije prikupljanja podataka izvršena post-stratifikacija u odnosu na osnovne demografske karakteristike: pol, godine, nacionalnost.

analiza


Izbor pitanja

Pitanje


Ukrštanja (krostabulacije)

Izbor grafika


Grafik

Izaberite pitanja da biste generisali grafik1.
Izaberite pitanja da biste generisali grafik2.

...generisanje grafika...

podaci


U ovom dijelu je moguće preuzimanje integralnih baza podataka uz poštovanje uslova korišćenja.

Baza za preuzimanje: